Oslo Opens ressursgruppe
Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst
Atelier Nord
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Fotogalleriet / Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)

Med støtte fra
Oslo Kommune
Norsk Kulturråd
Bildende Kunstneres Hjelpefond

Design og utvikling av websider
Manual design

Oslo Open 2014

Åpne atelierer. Besøk kunstnere der kunsten blir til.

bambi_on_ice_wide
AHG_OsloS
dreams
Frukt01detalj
IMG_0630
Life_Study
Official
3_Natural_Enough__2011_FOTO_Eirik Slyngstad
IMG_2372
hot_coffe.tif
pig-5d1

Oslo Open Kunstfestival ble arrangert 26 og 27 april 2014.

Vi takker deltagende kunstnere forå ha åpnet dørene og gitt publikum en større forståelse for kunst gjennom å formidle kunst direkte til de besøkende.

Du kan til enhver tid benytte deg av vår kunstneroversikt og få et intrykk av Oslos kunstscene og hvor kunstnerne har sine atelierer.

Søknadsfrist til Oslo Open 2015 er i Januar 2015. Velkommen med din søknad!
Vi venter utenlandsbesøk fra kuratorer og gallerister også i 2015.

Oslo Open er en kunstnerstyrt festival som ble etablert i år 2000 av en rekke større kunstinstitusjoner for å gi kunstnere en alternativ arena å synes på og en mulighet til å bli oppdaget utenfor de etablerte institusjonene. Oslo Open er et ukuratert arrangement og det som møter deg i atelierene er heldigvis så mangfoldig, spennende og variert som kunstnerne selv.

420 kunstnere! Åpne atelierer, konserter, performance, guidet tur, GPS kartoversikt til mobil, kunsthåndverk, BOO! Barnas Oslo Open – gratis kunstnerworkshops for barn og unge, politikerbesøk, kunstfilmprogram på Cinemateket – Filmens Hus, katalog, presentasjon av to nye kunstnerstyrte visningssteder og internasjonalt besøk.

420 kunstnere deltar og kunstnere åpner sine atelierdører for byens befolkning. Oslo Open byr på et unikt og uformellt møte mellom kunstnere og publikum på kunstnernes egen arbeidsplass, atelieret. Et myteomspunnet og ellers lukket rom, i utallige varianter.

Se kunsten før den havner på galleri eller museum! Du får høre kunstneren formidle tankene bak sin egen kunst. Hvordan jobber en kunstner? Hvem bør man samle på? Hva er egentlig et atelier? Målet med arrangementet er å etablere nye kontaktflater mellom kunsten og publikum. Atelieret er kunstnernes daglige arbeidssted. Oslo Open gir et blikk bak fasaden og inn i prosessen som ligger bak det ferdige verket.

Se det etablerte og det nye om hverandre.

Filmprogram og guidet tur.

Oslo Opens Filmprogram 2014 vises på Cinemateket – Filmen Hus.

I år har vi gleden av å ha Cinemateket – Filmen Hus, som samarbeidspartner, og vi kan love et godt kunstfilmprogram.

Vilde von Krogh, Anawana Haloba, Marte Aas og Mattias Härenstam er noen av de du kan se på Cinemateket og senere besøke på atelieret for å diskutere dine tanker.

Du kan delta på gratis guidet tur med en av våre kunnskapsrike formidlere eller lage din egen tur ved hjelp av vårt digitale GPS kart som enkelt tar deg fra sted til sted. Kartet fungerer like godt på mobil og nettbrett som på pc og gir deg et overblikk over byens kunstnere.

Kunstneren og barna i fokus.

I år satser vi ekstra på de som lager selve festivalen – kunstnerne- og på barn og unge. Vi får besøk av fremstående internasjonale kuratorer og kunstpresse som er i stand til å tilby utstillingsplass og jobbmuligheter for kunstnere i utlandet.

Vi arrangerer BOO! Barnas Oslo Open. Gratis atelierworkshops produsert av Oslo Open kunstnere for barn og unge på kunstnerens atelier og vi inviterer nasjonale og lokale politikere til å gå en guidet tur for å oppdage byens kunstnere og hvor de har sin arbeidsplass.

Ved spørsmål kan du kontakte Oslo Open på info@osloopen.no

Katalog med kart og kunstneroversikt
Det enkleste er å bruke vårt GPS kart fra hjemmesiden på mobilen din når du går rundt på din atelierrunde. Katalog produseres i forkant av OO 2014. Katalogen gir deg full oversikt over alle kunstnere og full av interessante tekster om atelierets historie, anbefalte guidede turer av fremstående kunstkritikere og offentlige personer og informasjon om våre dyktige kunstnere.

Utstillinger og filmprogram
Flere steder har konserter, performance, utstillinger, servering og ekstra aktiviteter. Se på kunstnerprofilene for å få en oversikt over hvor ting skjer.

Guidet tur eller lag din egen rute
Du kan gå tur med en av våre dyktige kunst guider eller på egenhånd ved hjelp av vårt digitale GPS kart. Du ser deg selv markert som en blå prikk og kan enkelt navigere fra atelier til atelier. Gjør deg kjent med alle kunstnere og lag din egen rute før du legger ut på tur.

Ønsker du å invitere din arbeidsplass, studievenner eller familien med på Oslo Open Kunstfestival? Send en mail til info@osloopen.no merket GUIDET TUR så sender vi dere en invitasjon med oppmøteplass og tidspunkt. Vi tar oss av påmelding av de ansatte dersom det er behov for dette. Alt er som sagt gratis i tro Oslo Open ånd.

Nyt vårdagene med oss og hjertelig velkommen til årets Oslo Open Kunstfestival!

Information in English

Oslo Open 2014. Saturday 26 and Sunday April 27. From 12.00 to 18.00. Everything is for free.

410 artists! Open studios, concerts, performances, seminar, guided tour, crafts, BOO! Children’s Oslo Open – free art workshops for children and young, art film program at the Cinematheque, catalog, presentation of two new artist run venues and international visits.

Oslo Open is an artist-run festival that was established in 2000 by a number of major art institutions to give artists an alternative venue to show their work and an opportunity to be discovered outside the established institutions. Oslo Open is a non curated event and what meets you in the studios are luckily so different, exciting and diverse as the artists themselves.
410 artists are participating in this year’s Oslo Open and artists open their studio doors to the general public. Oslo Open offers unique and informal meetings between artists and the audience. The studio is a mythical and otherwise enclosed space, in countless variations.

See art before it ends up in a gallery or a museum! You will hear the artist convey the ideas behind their art. How does an artist work? Who should you collect? What is a studio? The aim of the event is to establish new points of contact between art and audience. The studio is the artists’ daily work space. Oslo Open gives a glimpse behind the scenes and into the process behind the finished work.

See the established and the new up and coming under two inspiring days!

Oslo Opens Film program at Cinemateket

This year we have the pleasure of having Cinemateket – The Movie House, as a partner and we can promise you a good art film program curated by Rachel Dagnall.

Tori Wrånes, Anawana Haloba, Marte Aas and Mattias Härenstam are some of the names you can look at in Cinemateket and later visit in the studio to discuss your thoughts.

You can enjoy free guided tour with one of our knowledgeable mediators or make your own trip using our digital GPS map that easily take you from place to place. The map works just as well on mobile and tablet devices like the computer and gives you an overview of the city’s artists.

This year we are focusing extra on those who make the festival – the artists – and on children and young people. We are visited by prominent international curators and art press that is able to provide exhibition space and job opportunities for artists abroad.

We arrange BOO! Children’s Oslo Open. Free studio workshops produced by Oslo Open artists for children and young people in the artist’s studio and we invite national and local politicians to get a guided tour to discover the artists and where they have their workplace.

For questions please contact Oslo Open on info@osloopen.no

Directory with maps and overview of artists
The simplest is to use our GPS map from the website on your mobile when you walk around in your studio round. Catalog produced in advance of OO 2014. The directory provides full list of artists and full of interesting texts about the studio’s history, featured guided tours of prominent art critics and public figures and information about our talented artists.

Exhibitions and film program
Several places have concerts, performances, exhibitions, dining and extra activities. View artist profiles to get an overview of where things are happening.

Guided tour or create your own route
You can go hiking with one of our talented art guides or on your own using our digital GPS map. You see yourself marked as a blue dot and can easily navigate from studio to studio. Familiarize yourself with all the artists and create your own route before you set out on your trip.

Want to invite your workplace, study friends or family on Oslo Open Arts Festival? Send an email to info@osloopen.no marked GUIDED TOUR and we will send you an invitation to show space and time. We take care of the registration of the employees if it is needed. Everything is for free.

Enjoy days of spring with us and welcome to this year’s Oslo Open Arts Festival!

Kontakt: info@osloopen.no Telefon: 41 21 17 17.
Oslo Open har kontorer og besøksadresse i Oslos Gamle Rådhus fra 1641, tidligere Teatermuseet.
Christiania Torv 1.

Oslo Opens officce is in Oslos first City Hall dated back to 1641.