Vedtekter for foreningen Oslo Open

Godkjent av årsmøtet 4. april 2018

§ 1 Navn og organisasjon
Oslo Open er en kunstnerstyrt ideell forening, grunnlagt i 2000 av Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) og daværende Norske Kunsthåndverkere i Stor-Oslo, nå Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA).

§ 2 Formål og virksomhet

§ 2-1 Formålet til Oslo Open er å formidle profesjonell og samtidig kunstnerisk praksis innenfor billedkunst og kunsthåndverk i Oslo til et bredt publikum gjennom å synliggjøre kunstnerens arbeidsplass og den virksomhet som her finner sted.

§ 2-2 Hovedvirksomheten til Oslo Open er å arrangere en kunstfestival med fokus på åpne atelierer hvor Oslo Open legger til rette for en utvidet kontaktflate mellom kunstnere, kunstfeltet og publikum.

§ 2-3 I tillegg kan Oslo Open gjennomføre andre arrangementer som er i tråd med formålet.

§ 3 Medlemskap

§ 3-1 Oslo Open har tre medlemmer: BOA, NKOA og Referansegruppen.

§ 3-2 BOA og NKOA kan kun melde seg ut fra Oslo Open gjennom vedtak på respektive årsmøter. Referansegruppen som organ kun ved oppløsning av Oslo Open eller gjennom endringer av vedtekter.

§ 4 Organer
Årsmøtet (§5), Styret (§7), Referansegruppen (§8).

§ 5 Årsmøtet

§ 5-1 Årsmøtet er Oslo Opens høyeste myndighet.

§ 5-2 Årsmøtet skal avholdes innen 1. juni og innkalles av Oslo Opens styre med minst 1 måneds varsel. Forslag som skal behandles på Årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før møtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for Årsmøtets deltakere senest 1 uke før Årsmøtet.

§ 5-3 Årsmøtet har følgende sammensetning:
- 2 representanter valgt av BOA, hvor den ene er sittende styremedlem.
- 2 representanter valgt av NKOA, hvor den ene er sittende medlem i regionstyret.
- 1 representant fra Referansegruppen, som ikke er styremedlem i styret til Oslo Open.

§ 5-4 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og når minst 1 representant fra BOA og NKOA er tilstede, samt representant fra Referansegruppen. Dersom det ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til et nytt årsmøte som finner sted innen én måned. Nytt innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare behandle saker som var fremmet på det ordinære årsmøtet.

§ 5-5 Styreleder og daglig leder har begge møteplikt og talerett, men ikke forslags- og stemmerett. Årsmøtet kan åpne opp for observatører ved simpelt flertall.

§ 5-6 Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkalling, fastsettelse av dagsorden og valg av møteleder, referent og to medlemmer til å godkjenne referatet.

§ 5-7 Årsmøtet behandler følgende saker:

Rapportering av siste driftsår
1. Oslo Opens årsrapport bestående av
a. styreleders oppsummering
b. fakta om Oslo Open
c. styrets årsberetning
legges frem til godkjenning. Festivalrapport for foregående år følger som vedlegg til årsrapport.


2. Oslo Opens regnskap med revisjonsberetning legges frem til godkjenning.

Saker til behandling
3. Saker fremmet av Styret eller medlemmer legges frem til behandling.

Orientering om inneværende driftsår
4. Avvikling av årets festival med budsjett legges frem til orientering.
5. Styrets handlingsplan legges frem til orientering.

Godtgjørelse og valg
6. Fastsettelse av tillitsvalgtes honorar gjeldende fra 1. januar inneværende år.
7. Valg av styreleder og styremedlemmer.

§ 5-8 Årsmøtet velger:
Styreleder: Styreleder velges først separat. Styreleder velges for to år. Styreleder skal være en billedkunstner eller kunsthåndverker.

Resterende ordinære styremedlemmer for to år. Styremedlemmer kan ikke sitte mer enn tre suksessive perioder.

Vara for ordinære styremedlemmer for ett år. Varamedlemmer velges på hvert årsmøte.

§ 5-9 Avstemning skjer med håndsopprekning. Skriftlig avstemning avholdes dersom en eller flere medlemmer krever dette. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Avstemning er kun mulig ved oppmøte, forhåndsstemmer avvises. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt stemmer.

§ 6 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 2 uker varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen, og konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte.

§ 7 Styret

§ 7-1 Styret er Oslo Opens høyeste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin nestleder.

§ 7-2 Styret består av
Fire ordinære styremedlemmer:
- to billedkunstnere med medlemskap i Norske billedkunstnere (NBK) med en felles vara valgt av Årsmøtet.
- to kunsthåndverkere med medlemskap i Norske kunsthåndverkere (NK) med en felles vara valgt av Årsmøtet.
Ett styremedlem fra Referansegruppen:
- en representant fra Referansegruppen med én personlig vara valgt av Referansegruppen.

§ 7-3 Styreleder representerer Oslo Open utad sammen med daglig leder.

§ 7-4 Styret har det overordnede ansvaret for Oslo Opens virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet.

§ 7-5 Styret innkaller til Årsmøtet. Styret har ansvar for å gjennomføring av vedtak fattet av Årsmøtet.

§ 7-6 Styret fungerer som Oslo Opens nominasjonskomite og legger frem forslag til nye styremedlemmer og vara som del av innkalling til Årsmøtet.

§ 7-7 Styret skal møtes minimum 4 ganger i året, og fastsette sitt eget møteprogram for hvert halvår. Ekstraordinære styremøter kan innkalles når styreleder eller et styremedlem krever det.

§ 7-8 Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i rimelig tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.

§ 7-9 Styret er beslutningsdyktig når styreleder, eller i dennes fravær nestleder, og to andre styremedlemmer er tilstede. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders, eller i dennes fravær nestleders, stemme dobbelt.

§ 7-10 Styret skal mellom årsmøtene:
- iverksetter årsmøtets bestemmelser.

- ansetter og være arbeidsgiver for daglig leder.
- velger regnskapsfører og revisor.
- oppnevner etter behov komiteer, utvalg eller enkeltpersoner for oppgaver knyttet til styrets arbeid og vedtar mandat og instruks for disse. 

- har overordnet kontroll med Oslo Opens økonomi og rapportering.
- gjennomfører det handlingsprogram som ble lagt frem for Årsmøtet.
- rapporterer til medlemmene gjennom årsmøtet og festivalrapport etter endt avvikling av festivalen.

§ 8 Referansegruppen

§ 8-1 Referansegruppen består av kunstnerorganisasjoner og visningssteder som bistår Oslo Open med rådgivning, formidling, kompetanse og forankring.

§ 8-2 Referansegruppen er representert med en representant i Styret og en til Årsmøtet til Oslo Open.

§ 8-3 Referansegruppens mandat og virksomhet, samt prosedyrer for inn- og utmelding av enkeltaktører, reguleres ved en instruks som kun kan endres og vedtas av Styret.

§ 8-4 Aktørene i Referansegruppen betaler en årlig kontingent fastsatt av Referansegruppen etter forslag fra Styret.

§ 8-5 Referansegruppen innkalles ved behov og minst én gang i året av Styret, konstituerer seg selv med leder og velger selv sin representant til Styret og Årsmøtet.

§ 9 Daglig leder

§ 9-1 Daglig leder har ansvar for daglig drift og rapportering til styret.

§ 9-2 Daglig leder ansettes på åremål for tre år av gangen.

§ 10 Oppløsning

§ 10-1 Oppløsning av Oslo Open kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

§ 10-2 Ved oppløsning skal styret for Oslo Open forestå avviklingen. Etter foretatt gjeldsavleggelse skal Oslo Opens eventuelle eiendeler og midler benyttes innen formålsparagrafens intensjon.


§ 10-3 Sammenslutning med andre organisasjoner anses ikke som oppløsning av Oslo Open. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 11.

§ 10-4 Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av Oslo Open, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m.

§ 11 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten med et 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Du kan laste ned vedtektene som pdf “her”: Vedtekter OsloOpen