21. & 22. april 2018

Oslo Opens Referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Samarbeidspartnere
Norwegian Crafts
Atelier
B-Open
OCA
Plot
Subjekt


Med støtte fra
Adam Mickiewicz Institute
Norsk Kulturråd
Oslo Kommune
Utenriksdepartementet

Vedtekter for foreningen Oslo Open

§ 1 Formål

Oslo Open er en forening som har til formål å formidle profesjonell og samtidig kunstvirksomhet innenfor billedkunst og kunsthåndverk i Oslo til et bredt publikum. Foreningens hovedvirksomhet er å arrangere kunstprosjekt med fokus på åpne atelierer. Oslo Open skal legge til rette for en utvidet kontaktflate mellom kunstnere, kunstfeltet og publikum

Med utgangspunkt i hovedvirksomheten vil Oslo Open bidra til å få fram en større bredde av kunstlivet enn det som vanligvis er synlig gjennom den etablerte kunstscenen. I tillegg til åpne atelierer står Oslo Open også bak andre arrangementer i tråd med formålet.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Oslo Open er en frittstående forening, stiftet av Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) og Norske Kunsthåndverkere i Stor-Oslo (NK Stor-Oslo).

Oslo Open har tilknyttet en Referansegruppe. Referansegruppen består av kunstnerorganisasjoner og visningssteder innenfor det visuelle kunstfeltet i Oslo. Referansegruppen er representert med en representant i styret og Representantskapet til Oslo Open. Medlemmene i Referansegruppen betaler en årlig kontingent på 2500 kroner til Oslo Open. Kontingenten for 2012 er en prøveordning som skal evalueres av referansegruppen og styret i Oslo Open innen utgangen av 2012. Kontingenten kan ikke endres uten at referansengruppens medlemmer stiller seg bak dette. Referansegruppen innkalles ved behov og minst én gang i året. Referansegruppen bistår daglig leder/ prosjektledelse/ styret med faglig rådgiving ved behov.

§ 3 Stemmerett og valgbarhet

BOA og NK Stor-Oslo skal hver representeres av to styremedlemmer med vara. Referansegruppen representeres med ett medlem som innstilles å velges av medlemmene i referansegruppen. Styremedlemmene innstilles og velges av de respektive organisasjonene. Styremedlemmene har to års funksjonstid. Av hensyn til kontinuitet bør vervene overlappes.

§ 4 Representantskapsmøte

Representanskapsmøtet er Oslo Opens årsmøte og høyeste myndighet. På representantskapsmøtet møter 2 representanter fra styret i BOA, 2 representanter fra styret i NK Stor-Oslo og 1 representant fra referansegruppen. Fra Oslo Open møter styreleder og administrasjon.
Årsmøtet konstituerer seg selv og velger møteleder.
Oslo Opens styreleder og administrasjon har møteplikt til representantskapsmøtet. Oslo Opens styreleder og administrasjon har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.
Representanskapsmøtet skal avholdes tidligst tre uker etter at BOA og NK Stor-Oslo har avholdt sine årsmøter. Representanskapsmøtet innkalles av Oslo Opens styre med minst 1 måneds varsel. Forslag som skal behandles på representanskapsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før møtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for representanskapets deltakere senest 1 uke før representanskapsmøtet.

Representanskapsmøtet er beslutningsdyktig når representantene fra BOA, NK Stor-Oslo, referansegruppen, samt styreleder og administrasjonen for Oslo-Open, er tilstede.

§ 5 Stemmegivning på Representanskapsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt stemmer.

§ 6 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Behandle Oslo Opens årsmelding
2. Behandle Oslo Opens regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Vedta Oslo Opens budsjett
5. Fastsette tillitsvalgtes honorar

§ 7 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 2 uker varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen

§ 8 Styret

Oslo Open ledes av styrets 5 medlemmer som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret konstituerer seg selv. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styret er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. Det føres protokoll fra møtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks og/eller kontrakt for disse, samt fastsette honorar for styreverv i Oslo Open
3. Ha overordnet ansvar for å administrere og føre nødvendig kontroll med Oslo-Opens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere Oslo Open utad.
5. Rapportere til BOA, NK Stor-Oslo og referansegruppen, herunder foreløpig årsrapport og fremdriftsplan innen 1. februar.

Styret skal møtes minimum 4 ganger i året, og fastsette sitt eget møteprogram for hvert halvår. Ekstraordinære styremøter kan innkalles når styreleder eller et styremedlem krever det.

§ 9 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av Oslo Open kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved oppløsning skal styret for Oslo Open forestå avviklingen. Etter foretatt gjeldsavleggelse skal Oslo Opens eventuelle eiendeler og midler benyttes innen formålsparagrafens intensjon.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Oslo Open. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 9

Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av Oslo Open, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m.